𝘋𝑢̛̣𝘢 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘣𝑒̂̀ 𝘥𝑎̀𝘺 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘴𝑎̉𝘯 𝘹𝘶𝑎̂́𝘵, 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝑢̛́𝘶 𝘷𝑎̀ 𝘱𝘩𝑎́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝑒̂̉𝘯, 𝘖𝘳𝘪𝘰𝘯 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 𝘤𝑢̉𝘯𝘨 𝘤𝑜̂́ 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘭𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮...(đọc tiếp)

 07/12/2023  Đăng bởi: Giaohangvpp24h

♥ Chào xuân 2024 ♥ 

🎁 𝘋𝑢̛̣𝘢 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘣𝑒̂̀ 𝘥𝑎̀𝘺 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘴𝑎̉𝘯 𝘹𝘶𝑎̂́𝘵, 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝑢̛́𝘶 𝘷𝑎̀ 𝘱𝘩𝑎́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝑒̂̉𝘯, 𝘖𝘳𝘪𝘰𝘯 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 𝘤𝑢̉𝘯𝘨 𝘤𝑜̂́ 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘭𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮, 𝘭𝘪𝑒̂𝘯 𝘵𝑢̣𝘤 𝘤𝑎̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘥𝑜̀𝘯𝘨 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘮𝑜̛́𝘪, 𝘤𝘢𝘰 𝘤𝑎̂́𝘱 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘭𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘷𝑢̛𝑜̛̣𝘵 𝘵𝘳𝑜̣̂𝘪.𝘓𝑎̀ đ𝑜̛𝘯 𝘷𝑖̣ 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘨𝘪𝑎̉𝘪 𝘱𝘩𝑎́𝘱 𝘲𝘶𝑎̀ 𝘵𝑎̣̆𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘱 đ𝑜̣̂𝘤 đ𝑎́𝘰, 5 𝘯𝑎̆𝘮 𝘭𝘪𝑒̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘣𝑖̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝑜̣𝘯 𝘭𝑎̀ 𝘥𝑜̀𝘯𝘨 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘲𝘶𝑎̀ 𝘵𝑎̣̆𝘯𝘨 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘺𝑒̂𝘶 𝘵𝘩𝑖́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝑎̂́𝘵 𝘣𝑜̛̉𝘪 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘵𝘪𝑒̂𝘶 𝘥𝑢̀𝘯𝘨, 𝘱𝘩𝑢̣𝘤 𝘷𝑢̣ 𝘩𝑜̛𝘯 6000 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘱 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘬𝘩𝑎̆́𝘱 𝘤𝑎̉ 𝘯𝑢̛𝑜̛́𝘤 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝑎̆𝘮. 𝘉𝑜̣̂ 𝘲𝘶𝑎̀ 𝘵𝑎̣̆𝘯𝘨 𝘛𝘦̂́𝘵 𝘈𝘯 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑜̣𝘯𝘨, 𝑎̂́𝘯 𝘵𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝑎́ 𝘤𝑎̉ 𝘩𝑜̛̣𝘱 𝘭𝑖́ 𝘮𝑎̀ 𝘤𝑜̀𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝑎̣𝘪 𝘯𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶 𝑦́ 𝘯𝘨𝘩𝑖̃𝘢 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤. 𝘈𝘯 𝘭𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘲𝘶𝑎̀ 𝘛𝘦̂́𝘵 đ𝑜̣̂𝘤 đ𝑎́𝘰 𝘮𝑎̀ 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝑎̆𝘮 𝘖𝘳𝘪𝘰𝘯 𝘥𝑎̀𝘯𝘩 𝘵𝑎̣̆𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘵𝘪𝑒̂𝘶 𝘥𝑢̀𝘯𝘨. 𝘔𝑜̂̃𝘪 𝘩𝑜̣̂𝘱 𝘲𝘶𝑎̀ 𝘛𝘦̂́𝘵 𝘈𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘰 đ𝘪 𝘤𝘩𝑖́𝘯𝘩 𝘭𝑎̀ 𝘤𝑎́𝘤𝘩 𝘭𝘢𝘯 𝘵𝑜̉𝘢 𝘵𝘩𝑜̂𝘯𝘨 đ𝘪𝑒̣̂𝘱 𝘺𝑒̂𝘶 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝑎̉ 𝘨𝘪𝘢 đ𝑖̀𝘯𝘩.

𝑶𝑹𝑰𝑶𝑵 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒄𝒐́ 𝑨𝒏, 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝑻𝒆̂́𝒕

𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐨𝐧, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭:

- Sản phẩm chính hãng với đầy đủ giấy tờ chứng nhận.

- Hạn sử dụng của sản phẩm tại thời điểm giao nhận cam kết đúng như theo báo giá gửi khách hàng.

- Chấp nhận đổi sản phẩm bị lỗi về bao bì, không nguyên vẹn, hạn sử dụng bị mờ hoặc hết hạn trước thời gian đã cam kết.

- Xuất hoá đơn GTGT.

- Giao hàng tận nơi theo yêu cầu.

☎️ Nếu quý khách có nhu cầu tìm mua các sản phẩm quà tặng Tết cho doanh nghiệp tặng đối tác, khách hàng, nhân viên, hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá cạnh tranh!

--------------------------------------------------------

NGỌC HÀ - CHI NHÁNH NGHỆ AN - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

☎️ Hotline/Zalo: 0946 946 808

🌍 Website: https://www.khohangtienich247.com/

#NGỌCHÀGROUP #NGỌCHÀNGHỆAN #dichvuquatet #quatetdoanhnghiep #qua_tet_theo_yeu_cau #tet2024 #gioquatet2024 #gioquatet #tuiquatet #orion #tết #An

Quảng cáo bài viết

Tất cả cảm xúc:

1Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà - CHI NHÁNH NGHỆ AN ( Việt Nam, Vin, Nghệ An Province)